Algemene voorwaarden Think-Business

Download als PDF


Think-Business, gevestigd aan de Straat van Messina 85 te Amersfoort, is een handelsnaam van Think-Services en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 70219257.

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt onder onderstaande definities het volgende verstaan:
1.1 Think-Business: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
1.2 Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Think-Business een overeenkomst aangaat.
1.3 Overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en Think-Business.
1.4 Website: de website van Think-Services, te raadplegen via www.think-business.nl.

Artikel 2 Algemene informatie
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en leveringen tussen Think-Business en de klant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst
3.1 Een aanvraag van de klant op de website is vrijblijvend. De klant gaat definitief akkoord met de overeenkomst, op het moment dat deze aan het verzoek van Think-Business tot verstrekking van aanvullende informatie ten behoeve van het opstellen van het document voor de klant voldoet.
3.2 Nadat de klant akkoord is gegaan, stuurt Think-Business een bevestiging van de overeenkomst per mail.
3.3 Elk document wordt op maat gemaakt voor de klant. De overeenkomst kan daarom niet geannuleerd worden.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
4.1 Think-Business zal met de grootste nauwkeurigheid en zorgvuldigheid uitvoering geven aan de overeenkomst. Bij het uitvoeren van de overeenkomst gaat Think-Business uit van de door de klant verstrekte gegevens.
4.2 Think-Business heeft het recht om de overeenkomst uit te laten voeren door derden.

Artikel 6 Levering
6.1 De afgesproken termijn voor levering gaat in vanaf het moment dat Think- Business van de klant alle gegevens heeft ontvangen om het document voor de klant op te kunnen stellen.
6.2 Ingeval van overmacht, zoals omschreven in artikel 10, wordt de leveringstermijn verlengd met de periode dat de overmacht voortduurt.
6.3 Wanneer Think-Business vermoedt dat een geval van overmacht zich zal voordoen, zal het de klant hierover per mail op de hoogte stellen

Artikel 7 Wijzigingen & aanpassingen
7.1 Na levering van het document door Think-Business dient de klant binnen 14 dagen wijzigingen of aanpassingen kenbaar te maken. Deze zullen kosteloos door Think-Business uitgevoerd worden.
7.2 Voor wijzigingen of aanpassingen die buiten deze termijn door de klant kenbaar worden gemaakt zal een extra vergoeding in rekening worden gebracht. Het exacte bedrag wordt van te voren afgestemd met de klant.
7.3 Onder wijzigingen of aanpassingen die gratis door Think-Business worden uitgevoerd, vallen uitdrukkelijk niet de volgende gevallen:

1. Wijzigingen of aanpassingen die verband houden met nieuwe of gewijzigde bedrijfsactiviteiten van de klant;
2. Wijzigingen of aanpassingen gerelateerd zijn aan veranderde inzichten van de klant.

Artikel 8 Prijzen, betaling & facturatie
8.1 Alle prijzen op de website zijn exclusief Btw.
8.2 Betaling is vooraf mogelijk door middel van iDEAL of na levering van het document door middel van iDEAL, overboeking of creditcard. Betaling na levering dient binnen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
8.3 De klant gaat akkoord met elektronische facturatie. Think-Business zal de factuur in PDF per e-mail versturen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid & verjaring
9.1 Think-Business is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Think-Business is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. De klant is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van juiste informatie.
9.2 Think-Business is nooit aansprakelijk voor indirecte schade. Hieronder vallen in ieder geval gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, boetes, bedrijfsstagnatie of immateriƫle schade.
9.3 Mocht Think-Business desalniettemin aansprakelijk zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde dienst.
9.4 Think-Business is alleen aansprakelijk voor directe schade die ontstaan is door opzet of grove schuld van Think-Business.
9.5 Alle aanspraken jegens Think-Business die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan, bij Think- Business zijn ingediend vervallen door verjaring.

Artikel 10 Overmacht
10.1 Think-Business is niet gebonden aan de overeenkomst indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan de schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling, of in het in verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Think-Business geen invloed kan uitoefenen, en waardoor Think-Business niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Artikel 11 Overige bepalingen
11.1 Think-Business is bevoegd deze algemene voorwaarden indien nodig te wijzigen of aan te vullen. Wanneer het grote inhoudelijke wijzigingen betreft, zal de klant hiervan op voorhand per e-mail op de hoogte gebracht worden. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

Artikel 12 Toepasselijk recht en forumkeuze
12.1 Op de rechtsverhouding tussen Think-Business en de klant is uitsluitend Nederlands rechts van toepassing.
12.2 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Think-Business gevestigd is, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Onze dienstverlening
  • Berschermt jouw onderneming

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden beschermen jouw onderneming in het geval van geschillen met de klant. Het zijn standaardafspraken die van toepassing zijn op overeenkomsten die je aangaat met je klanten. Er staat op voorhand vast wat wel en niet onder de dienstverlening valt. Mocht er achteraf een geschil ontstaan, dan kan je als ondernemer terugvallen op de algemene voorwaarden.

Bestel nu op maat gemaakte algemene voorwaarden voor jouw onderneming!

Bestellen
  • Wettelijk verplicht (AVG)

Privacyverklaring

Als ondernemer ben je op grond van de AVG-wetgeving, verplicht om een privacyverklaring te hebben. In de privacyverklaring beschrijf je in begrijpelijke taal welke persoonsgegevens je van klanten verzamelt en waarom je die gegevens nodig hebt. Het gaat hier dus om een stukje verantwoording richting de klant, zodat ze weten dat je zorgvuldig omgaat met hun persoonsgegevens.

Bestel nu een op maat gemaakte privacyverklaring voor jouw onderneming!

Bestellen
Ook interessant:

Alle rechtsvormen op een rij
Vereniging of Stichting kiezen?
BV oprichten
VOF oprichten
Algemene voorwaarden
Privacyverklaring

We equip marketing leaders