Een vereniging oprichten? Dat doe je zo!

Ga je een vereniging oprichten en wil je weten hoe je dit het beste kan doen? In dit artikel hebben we op een rij gezet wat de wettelijke eisen zijn om een vereniging op te richten en welke kosten hierbij komen kijken. Daarnaast beschrijven we ook welke soorten verenigingen er allemaal zijn. Ten slotte komen ook de kenmerken van de vereniging en de voor en nadelen van deze rechtsvorm aan bod.

Wat is een vereniging?

Wat is een vereniging eigenlijk? Een vereniging wordt net als de stichting voornamelijk gebruikt in de non-profit (of vrijwillige) sector. Daarvoor is deze rechtsvorm ook het meest geschikt. De vereniging is daarnaast een rechtspersoon. Dit betekent dat er wettelijk gezien een scheiding is tussen je eigen privévermogen en het vermogen van de vereniging. De vereniging is een geschikte rechtsvorm als je samen met anderen (leden) een specifiek doel wilt bereiken. Denk hierbij aan een muziekvereniging, toneelvereniging of een beroepsvereniging.

Welke soorten verenigingen zijn er?

Wanneer je een vereniging gaat oprichten kun je kiezen uit twee mogelijkheden. Ten eerste heb je een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. Welke van de twee het meest geschikt is hangt af van je specifieke situatie en het doel van je vereniging.

De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid (formele vereniging)

Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid wordt opgericht door middel van een notariële akte. Wanneer je voor deze variant van de vereniging kiest, ben je als bestuurder niet met je privévermogen aansprakelijk voor schulden van de vereniging (uitzonderingen daargelaten).

De vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid (informele vereniging)

De vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid kan zonder akte van de notaris worden opgericht. Deze vorm is dus makkelijker en goedkoper om op te richten. Een nadeel is wel dat je als bestuurder persoonlijk aansprakelijk gesteld kan worden voor schulden van de vereniging. Door de informele vereniging vrijwillig in te schrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK), kan je als bestuurder wel je aansprakelijkheid beperken. Daarnaast is het ook belangrijk om te weten dat je met een informele vereniging niet kan erven en geen registergoederen (zoals een pand) kan verkrijgen.

Hoe richt je een vereniging op?

Zoals we eerder schreven moet je een formele vereniging oprichten door middel
van een notariële akte. Deze akte bevat ook de statuten van de vereniging. In de
statuten van de vereniging moeten onderstaande gegevens worden opgenomen:

  • Naam, zetel en doel van de vereniging
  • De verplichtingen die leden tegenover de vereniging hebben
  • Op welke manier de algemene vergadering bijeengeroepen wordt
  • De wijze van benoeming en ontslag van bestuurders
  • Waar het geld naartoe gaat bij ontbinding van de vereniging

De oprichting van een informele vereniging kan in vrijwel iedere vorm
geschieden. Dit betekent dat je zowel mondeling als schriftelijk met anderen kan
afspreken om de vereniging op te richten.

Inschrijven bij de KvK

Het is ook belangrijk om de vereniging in te schrijven bij de KvK. De namen en woonplaatsen van de oprichters moeten hierbij vermeld worden. Ook moeten de notariële akte en statuten van de vereniging bijgevoegd worden. Voor een informele vereniging is het niet verplicht om je in te schrijven bij de KvK. Het is alleen wel aan te raden om dit wel te doen. Zoals we eerder schreven beperk je hiermee je aansprakelijkheid als bestuurder van de vereniging.

Kosten vereniging oprichten

Bij het oprichten van een formele vereniging heb je te maken met notariskosten. Natuurlijk variëren de kosten per notaris. Gemiddeld genomen moet je denken aan een bedrag van tussen de 300 á 500 euro. Daarnaast moet je de vereniging ook inschrijven bij de KvK. Voor de inschrijving betaal je een eenmalig bedrag van 50 euro. De inschrijving bij de KvK wordt bijna altijd geregeld door de notaris. Wanneer je een informele vereniging wilt oprichten, heb je niet met hoge kosten te maken. Als je besluit om de vereniging alsnog in te schrijven bij de KvK dan betaal je 50 euro.

Kenmerken van de vereniging

Leden

De vereniging heeft leden. De leden vormen als ware het draagvlak van de heleorganisatie. De leden helpen mee met het behalen van de doelen van de vereniging en betalen vaak ook contributie.

Doel

De vereniging mag geen coöperatief doel hebben of een verzekeringsbedrijf uitoefenen waarin zij met haar leden een verzekeringsovereenkomst afsluit. In dat geval is het beter om een coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij op te richten. Daarnaast mag de vereniging ook geen winst verdelen onder de leden. Overigens is het niet verboden voor de vereniging om een commercieel doel na te streven of winst te maken. Het is alleen niet toegestaan om winst onder je leden te verdelen.

Organen van de vereniging

De vereniging heeft een bestuur, een algemene ledenvergadering en als dit in de statuten bepaald is een raad van commissarissen.

Bestuur

Het bestuur is zoals de naam al aangeeft belast met het besturen van de vereniging. Onder ‘besturen’ valt alles wat nodig is om de vereniging naar behoren te laten functioneren. Denk aan leidinggeven en uitstippelen van het algemeen beleid. Het besturen van de vereniging omvat ook het financiële beheer van de vereniging en de bevoegdheid om afspraken te maken namens de vereniging of bijvoorbeeld contracten af te sluiten. De bestuurstaak is in principe een taak van de gezamenlijke bestuurders. Elke bestuurder is hiervoor verantwoordelijk. Wel is het mogelijk om in de statuten op te nemen dat er een bepaalde taakverdeling bestaat tussen de bestuurders.

Algemene ledenvergadering

De vereniging heeft een dualistische structuur. Dit houdt in dat er naast het bestuur ook een algemene ledenvergadering is die veel zeggenschap heeft in de vereniging. De algemene ledenvergadering kan worden beschouwd als het meest belangrijke orgaan van de vereniging. Aan de algemene ledenvergadering komen verschillende belangrijke bevoegdheden toe, zoals het recht om de statuten te wijzigen en het recht om de vereniging te ontbinden. Ook besluiten tot omzetting, fusie en splitsing worden door de algemene vergadering genomen. Tot slot heeft de algemene vergadering stemrecht en de bevoegdheid om het bestuur te benoemen en ontslaan.

Raad van commissarissen (RvC)

Het interne toezicht binnen de vereniging ligt in eerste instantie bij de algemene ledenvergadering. Het bestuur legt bij de algemene ledenvergadering rekening en verantwoording af. Wanneer dit in de statuten staat, is er een raad van commissarissen. Dit orgaan is in aanvulling op de wettelijke bevoegdheden van de algemene ledenvergadering specifiek belast met het toezicht op het bestuur.

Vereniging oprichten & Fiscale zaken

In bepaalde gevallen kan de Belastingdienst een vereniging als onderneming beschouwen. Dit wordt beperkte belastingplicht genoemd. Sportclubs en organisatoren van sportevenementen zijn voorbeelden van organisaties met beperkte belastingplicht. In een dergelijk geval krijg je te maken met vennootschapsbelasting. Zoals we eerder aangaven is het niet verboden om met een vereniging winst te maken. Je vereniging hoeft alleen aangifte vennootschapsbelasting te doen als je met de vereniging deelneemt aan het economisch verkeer en daarbij winst maakt of naar winst streeft. Ook als je met de vereniging een activiteit ontplooit waarmee je concurreert met andere ondernemers moet je aangifte vennootschapsbelasting doen.

Voordelen en nadelen van een vereniging oprichten

Een belangrijke voordeel van een (formele) vereniging oprichten, is dat je niet met je prikvermogen aansprakelijk bent voor schulden. Daarnaast heeft de vereniging ook een duidelijke juridische organisatiestructuur. Bovendien hoef je ook geen startkapitaal te hebben om een vereniging op te richten. Een nadeel van de vereniging is dat je wel iets hogere oprichtingskosten hebt (notariskosten) en dat je geen winstuitkeringen mag doen (maar in principe is dat ook niet het doel van de vereniging). Ten slotte ben je met de informele vereniging wel als bestuurder persoonlijk aansprakelijk voor schulden.

Onze dienstverlening
  • Berschermt jouw onderneming

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden beschermen jouw onderneming in het geval van geschillen met de klant. Het zijn standaardafspraken die van toepassing zijn op overeenkomsten die je aangaat met je klanten. Er staat op voorhand vast wat wel en niet onder de dienstverlening valt. Mocht er achteraf een geschil ontstaan, dan kan je als ondernemer terugvallen op de algemene voorwaarden.

Bestel nu op maat gemaakte algemene voorwaarden voor jouw onderneming!

Bestellen
  • Wettelijk verplicht (AVG)

Privacyverklaring

Als ondernemer ben je op grond van de AVG-wetgeving, verplicht om een privacyverklaring te hebben. In de privacyverklaring beschrijf je in begrijpelijke taal welke persoonsgegevens je van klanten verzamelt en waarom je die gegevens nodig hebt. Het gaat hier dus om een stukje verantwoording richting de klant, zodat ze weten dat je zorgvuldig omgaat met hun persoonsgegevens.

Bestel nu een op maat gemaakte privacyverklaring voor jouw onderneming!

Bestellen
Ook interessant:

Alle rechtsvormen op een rij
Vereniging of Stichting kiezen?
BV oprichten
VOF oprichten
Algemene voorwaarden
Privacyverklaring

We equip marketing leaders