Grijze lijst algemene voorwaarden

Ga je algemene voorwaarden opstellen en doe je voornamelijk zaken met consumenten? Dan is het belangrijk om te weten dat je niet zomaar alles in de algemene voorwaarden mag plaatsen. In de Nederlandse wet bestaat er namelijk een zwarte lijst en daarop staan alle bepalingen die je als ondernemer niet mag opnemen in de algemene voorwaarden. Alle bepalingen op de zwarte lijst zijn verboden. Daarnaast bestaat er ook een grijze lijst. De bepalingen op deze lijst zijn alleen in sommige gevallen toegestaan.

Grijze lijst algemene voorwaarden: welke bepalingen staan op deze lijst?

Op de grijze lijst staan bepalingen waarvan vermoed wordt dat ze onredelijk bezwarend zijn. Bij de zwarte lijst staat de onredelijkheid al vast en gaat het niet slechts om een vermoeden. Het cruciale verschil tussen de zwarte en grijze lijst is dus dat bepalingen op de grijze lijst vermoed worden onredelijk bezwarend te zijn en bepalingen op de zwarte lijst zijn onredelijk bezwarend. Dit betekent dat tegenbewijs bij de grijze lijst mogelijk is en bij de zwarte lijst niet. Bepalingen op de grijze lijst mag je onder bepaalde voorwaarden dus wel opnemen in de algemene voorwaarden, maar het is toch beter om deze te vermijden. De grijze lijst kan in drie categorieën verdeeld worden:

De eerste categorie: bepalingen die rechten en bevoegdheden ontnemen aan de consument

 • Je mag aan je eigen bedrijf geen ongebruikelijk lange of onvoldoende bepaalde termijn geven om op een aanbod of andere verklaring van de consument te reageren
 • Het is niet toegestaan om je eigen verplichtingen uit de overeenkomst zodanig te beperken ten opzichte van wat de consument zonder dat beding van je mag verwachten. Hierbij moeten algemene regels omtrent overeenkomsten in acht worden genomen.
 • Je mag aan je eigen bedrijf niet de bevoegdheid verlenen een prestatie te verschaffen die wezenlijk afwijkt van wat eerder is afgesproken. Tenzij de consument in dat geval de bevoegdheid heeft om de overeenkomst te ontbinden
 • Er mag geen beding worden opgenomen waardoor je niet meer gebonden bent aan de overeenkomst. Ook een beding dat bepaalt dat gebondenheid aan de overeenkomst niet meer van je kan worden gevraagd, vanwege andere gronden dan genoemd in de overeenkomst is niet toegestaan.
 • Je bedrijf mag geen ongebruikelijk lange of onvoldoende bepaalde termijn voor de nakoming hanteren
 • Je mag jezelf of een andere derde niet geheel of gedeeltelijk bevrijden van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding
 • De wettelijke bevoegdheid van de consument tot verrekening mag niet uitgesloten of beperkt worden. Ook mag je aan jezelf geen verdergaande bevoegdheid tot verrekening verlenen dan wettelijk is toegestaan.
 • Er mag aan de consument vanwege bepaalde gedragingen geen sanctie worden opgelegd door haar toekomende rechten of de mogelijkheid om verweer te voeren te ontnemen. Behalve wanneer deze gedragingen het verval van die rechten of verweren rechtvaardigt.

De tweede categorie: bepalingen aan jou als ondernemer bepaalde rechten of bevoegdheden toekent

 • In het geval de overeenkomst op een andere grond dan het tekortschieten van de consument in de nakoming van haar verbintenis wordt beëindigd, mag je aan de consument geen verplichting tot schadevergoeding opleggen. Tenzij het om een redelijke vergoeding gaat van schade die je hebt geleden of winst die je hebt misgelopen.
 • Je mag de consument niet verplichten om een (extra) overeenkomst met jouw bedrijf of een derde aan te gaan. Tenzij dit gezien het verband tussen beide overeenkomsten redelijkerwijze gevergd kan worden.

De derde categorie: bestaat uit bepalingen van diverse aard

 • Je mag geen beding in de algemene voorwaarden opnemen, dat voor een overeenkomst (tot het geregeld afleveren van zaken, elektriciteit daaronder begrepen, of tot het geregeld doen van verrichtingen) een duur bepaalt van meer dan een jaar. Tenzij de wederpartij de bevoegdheid heeft de overeenkomst telkens na één jaar op te zeggen
 • Aan de consument mag geen opzegtermijn worden opgelegd die langer is dan de termijn waarbinnen je eigen bedrijf de overeenkomst mag opzeggen.
 • Je mag geen beding opnemen wat bepaalt dat een door de consument verleende volmacht onherroepelijk is of niet eindigt door haar dood of onder curatelestelling. Tenzij de volmacht betrekking heeft op de levering van een registergoed.

Overdraagbaarheid

Ben je als startende ondernemer afhankelijk van extra kapitaal en investeerders? Dan kan een BV ook een betere optie zijn. Met het oog op bovengenoemde aansprakelijkheid zal een investeerder namelijk niet zo snel in een Vof willen stappen. Ten eerste heeft de Vof geen aandelen en kan de investeerder geen stukje eigendom verkrijgen in de Vof. Ten tweede loopt de investeerder natuurlijk ook risico richting derden, vanwege de persoonlijke aansprakelijkheid. Met een BV is de verdeling van eigendom organisatorisch ook veel makkelijker te regelen dan bij de Vof. Bovendien ben je met een BV niet persoonlijk aansprakelijk en dat is voor een investeerder aantrekkelijker.

Twijfel je over beide rechtsvormen en heb je advies nodig bij het kiezen tussen een Vof of BV? Je mag altijd contact met ons opnemen.

Onze dienstverlening
 • Berschermt jouw onderneming

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden beschermen jouw onderneming in het geval van geschillen met de klant. Het zijn standaardafspraken die van toepassing zijn op overeenkomsten die je aangaat met je klanten. Er staat op voorhand vast wat wel en niet onder de dienstverlening valt. Mocht er achteraf een geschil ontstaan, dan kan je als ondernemer terugvallen op de algemene voorwaarden.

Bestel nu op maat gemaakte algemene voorwaarden voor jouw onderneming!

Bestellen
 • Wettelijk verplicht (AVG)

Privacyverklaring

Als ondernemer ben je op grond van de AVG-wetgeving, verplicht om een privacyverklaring te hebben. In de privacyverklaring beschrijf je in begrijpelijke taal welke persoonsgegevens je van klanten verzamelt en waarom je die gegevens nodig hebt. Het gaat hier dus om een stukje verantwoording richting de klant, zodat ze weten dat je zorgvuldig omgaat met hun persoonsgegevens.

Bestel nu een op maat gemaakte privacyverklaring voor jouw onderneming!

Bestellen
Ook interessant:

Alle rechtsvormen op een rij
Vereniging of Stichting kiezen?
BV oprichten
VOF oprichten
Algemene voorwaarden
Privacyverklaring

We equip marketing leaders