Zwarte lijst algemene voorwaarden

Als ondernemer zijn goede algemene voorwaarden onmisbaar. Het scheelt je een hoop tijd en bovendien beperk je ook onnodige risico’s. Bij het opstellen van algemene voorwaarden is het belangrijk om te weten dat niet alle bepalingen zomaar zijn toegestaan. In de wet is er namelijk een zwarte lijst opgenomen. Hierop staan alle bepalingen die je als ondernemer niet in de algemene voorwaarden mag plaatsen. Deze worden namelijk als onredelijk bezwarend beschouwd voor de consument. Doe je dit toch? Dan kan die bepaling vernietigd worden en geldt het dus niet. Doe je alleen zaken met andere bedrijven en niet met consumenten? Dan hoef je hier geen rekening mee te houden. Wil je weten welke bepalingen er allemaal op de zwarte lijst staan? Hieronder vind je een volledig overzicht.

Welke bepalingen staan op de zwarte lijst?

De eerste categorie: bepalingen die rechten en bevoegdheden aan de consument ontnemen

 • Je mag de consument niet geheel of gedeeltelijk het recht ontnemen om de door jou als ondernemer toegezegde prestatie op te eisen
 • Je mag aan de consument niet het recht ontnemen om de overeenkomst te ontbinden (zoals in de wet is geregeld). Dit recht mag ook niet uitgesloten of beperkt worden.
 • De bevoegdheid van de wederpartij tot opschorting (uitstelling) van de nakoming mag niet uitgesloten of beperkt worden. Ook mag je jezelf geen verdergaande bevoegdheid tot opschorting geven dan volgens de wet is toegestaan
 • De beoordeling of je wel of niet aan je verplichtingen uit de overeenkomst voldaan hebt, mag je niet aan jezelf overlaten. Daarnaast mag je de consument bij een vordering tot deugdelijke nakoming van de overeenkomst niet belemmeren door te eisen dat deze eerst een derde stelt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een leverancier aan de andere kant van de wereld.
 • Je mag geen bepaling opnemen dat de consument op voorhand akkoord gaat als je beslist om je verplichtingen uit de overeenkomst aan een andere partij over te dragen. Tenzij je de consument de mogelijkheid biedt om de overeenkomst te ontbinden en je zelf aansprakelijk blijft voor de nakoming van deze partij of de overgang van de verplichtingen uit de overeenkomst plaatsvindt in verband met de overdracht van de onderneming
 • Wanneer je rechten uit de overeenkomst op een derde overgaan, mag je de wettelijke bevoegdheden en verweermiddelen van je wederpartij tegenover die derde niet uitsluiten of beperken
 • De wettelijke verjarings- of vervaltermijn waarbinnen de wederpartij een rechtsvordering kan instellen, mag niet verkort worden naar minder dan één jaar.

De tweede categorie: bepalingen die aan jou als ondernemer bepaalde rechten of bevoegdheden toekent

 • Wanneer je bij de uitvoering van de overeenkomst schade toebrengt aan een derde, mag je de consument niet verplichten deze schade aan de derde te vergoeden of een groter deel te laten dragen dan volgens de wet verplicht is
 • Je mag jezelf geen bevoegdheid geven om de afgesproken prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst te verhogen, tenzij de consument in dat geval bevoegd is de overeenkomst te ontbinden
 • In geval van een overeenkomst tot geregeld afleveren van zaken (zoals elektriciteit) opnemen, mag je niet aan de consument een stilzwijgende verlenging of vernieuwing van meer dan één jaar opleggen

De derde categorie: bepalingen van diverse aard

 • Het is niet toegestaan om de bevoegdheid van de consument om bewijs te leveren uit te sluiten of te beperken. Ook mag er geen wijziging plaatsvinden in de verdeling van de bewijslast ten nadele van de consument. Hetzij omdat het een verklaring van de wederpartij bevat omtrent de deugdelijkheid van de verschuldigde prestatie, ofwel doordat de consument moet bewijzen dat een tekortkoming aan jou kan worden toegerekend
 • Je mag geen beding opnemen dat ten nadele van de wederpartij afwijkt van de wettelijke regeling dat regelt hoe een mededeling of verklaring juridisch bindend gedaan kan worden. Tenzij het betrekking heeft op de vorm van de verklaringen van de consument of het bepaalt dat je het door de consument opgegeven adres als zodanig mag blijven beschouwen, totdat je een nieuw adres is meegedeeld
 • Je mag de consument niet verplichten om te kiezen voor het voeren van een juridische procedure in een andere woonplaats dan waar de consument woont. Met uitzondering van de koop en verkoop van onroerende zaken
 • Het is niet toegestaan om de consument een gang naar de rechter te ontnemen. Onredelijk bezwarend is namelijk een beding dat voorziet in de beslechting van een geschil door een ander dan de rechter die volgens de wet bevoegd zou zijn (zoals een of meer arbiters). Tenzij je de wederpartij, nadat er een beroep is gedaan op het beding, een termijn gunt van tenminste één maand om voor de beslechting van het geschil de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
Onze dienstverlening
 • Berschermt jouw onderneming

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden beschermen jouw onderneming in het geval van geschillen met de klant. Het zijn standaardafspraken die van toepassing zijn op overeenkomsten die je aangaat met je klanten. Er staat op voorhand vast wat wel en niet onder de dienstverlening valt. Mocht er achteraf een geschil ontstaan, dan kan je als ondernemer terugvallen op de algemene voorwaarden.

Bestel nu op maat gemaakte algemene voorwaarden voor jouw onderneming!

Bestellen
 • Wettelijk verplicht (AVG)

Privacyverklaring

Als ondernemer ben je op grond van de AVG-wetgeving, verplicht om een privacyverklaring te hebben. In de privacyverklaring beschrijf je in begrijpelijke taal welke persoonsgegevens je van klanten verzamelt en waarom je die gegevens nodig hebt. Het gaat hier dus om een stukje verantwoording richting de klant, zodat ze weten dat je zorgvuldig omgaat met hun persoonsgegevens.

Bestel nu een op maat gemaakte privacyverklaring voor jouw onderneming!

Bestellen
Ook interessant:

Alle rechtsvormen op een rij
Vereniging of Stichting kiezen?
BV oprichten
VOF oprichten
Algemene voorwaarden
Privacyverklaring

We equip marketing leaders